Chrzest

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • akt urodzenia;
  • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
  • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii z miejsca zamieszkania, stwierdzające, że może być chrzestnymi);
  • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie Proboszcza miejsca zamieszkania.
Następujące dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej na miesiąc przed datą chrztu, uzgodnioną wcześniej w kancelarii.
 
Chrzest św. udzielany św. jest w I niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.30 albo w innym, wcześniej umówionym terminie.
  
Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobanie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849).
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadającemu przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872).
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę) (Kan.873)
 
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez Proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1).
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00